حراج!

مقایسه نظم جویی شناختی هیجانی، تفکر مخرب و سازنده و حمایت اجتماعی ادراک شده در افراد معتاد مراجعه کننده به مرکز ترک اعتیاد و افراد عادی

تومان8,000 تومان5,700

توضیحات

عنوان کامل: مقایسه نظم جویی شناختی هیجانی، تفکر مخرب و سازنده و حمایت اجتماعی ادراک شده در افراد معتاد مراجعه کننده به مرکز ترک اعتیاد و افراد عادی

گرایش روانشناسی و خانواده

سال :زمستان 93

تعداد صفحات:70

فرمت:Doc

قیمت: 5700 تومان

فصل اول.. 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 7

1-4- فرضیه ها 7

1-4- فرضیه کلی.. 7

1-4-2- فرضیه های جزئی.. 8

1-5- اهداف پژوهش…. 8

1-5-1- هدف کلی.. 8

1-5-2- هدف های جزئی.. 8

1-6- تعاریف مفهومی و  عملیاتی متغیرها 8

فصل دوم. 10

2-1- مقدمه. 11

2-1-نظم جویی شناختی هیجان. 11

2-1-1-ابعاد نظم جویی شناختی هیجان. 12

2-1-2-نظم جویی  هيجان. 13

2-1-3-مدل فرايند نظم جویی  هيجاني گروس… 16

2-1-4-نظم جویی شناختی هيجان و اختلالات اضطرابي.. 18

2-2- تفکر مخرب و سازنده 21

2-3- حمایت اجتماعی ادراک شده 28

2-3-1- حمایت اجتماعی.. 28

2-3-1- ادراک از حمایت اجتماعی.. 34

2-4- پیشینه پژوهش…. 36

فصل سوم. 40

3-1- مقدمه. 41

3-2- روش تحقيق.. 41

3-2- جامعه آماري، حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 41

3-3- روش گرد آوری اطلاعات… 41

3-4- ابزار گردآوري اطلاعات… 42

3-5- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات… 43

فصل چهارم. 44

4-1- توصیف متغیرهای تحقیق.. 45

4-1-1- توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخگویان. 45

4-2- یافته های توصیفی.. 47

جدول (4-5) میانگین و انحراف استاندارد نمرات نظم جویی شناختی هیجان، ادراک خود و تفکر مخرب و سازنده 47

4-3- یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش…. 48

فصل پنجم.. 52

5-1- مقدمه. 53

5-2- بحث و نتیجه گیری.. 53

5-3- محدودیت های پژوهش…. 55

5-4- پیشنهادات… 55

5-4-1- پیشنهادات پژوهشی.. 55

منابع.. 57

فصل اول

کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

اعتياد يكي از مشكلات اساسي در جامعه است؛ مشكلي كه ميليون ها زندگي را ويران و سرمايه هاي كلان ملي را صرف هزينة مبارزه، درمان و آسيب هاي ناشي از آن مي كند . روزانه شمار زيادي از افراد به مصرف مواد روي آورده و دچار پيامدهاي جسماني، رواني، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي ناشي از آن مي شوند. كشور ما نيز بنا به برخي دلايل فرهنگي، باورهاي اشتباه و موقعيت جغرافيايي خاص، وضعيت مناسبي براي روي آوردن جوانان به اعتياد دارد (خلعتبري و بازرگانيان، 1390).

اعتياد و سوء مصرف مواد نتيجة عوامل اجتماعي، خانوادگي و شخصيتي است (لي بون، باسيوكس، استريل، تكو، هانسن و همکاران[1]، 2004)

از تبعات اعتياد افت تحصيلي فرزندان، افزايش آمار طلاق و خشونت خانوادگي است (وست، 2006 ). مصرف مواد نه فقط سلامت فرد، بلكه سلامت خانواده و جامعه را نيز به مخاطره مي اندازد و موجب انحطاط رواني و اخلاقي فرد م ي شود (پرويزي، احمدي و نيكبخت نصرآبادي، 2005 ). مارتين، وينبرگ و بيلر (2007) معتقدند كه بسیاري از معتادان بر اثر تأثيرات مستقيمي یا غيرمستقيم مواد جان خود را از دست خواهند داد . بس ياري از پژوهش ها نشان داده اند كه اختلال سو ءِمصرف مواد پيش آگهي نامطلوبي دارد و هزينه هاي درماني هنگفتي را به خانواده ها و جامعه چه به صورت مستقيم و چه به صورت غيرمستقيم تحميل مي كند. حداقل نيمي از افراد درمان شده تا 6 ماه بعد از درمان دوباره به اين بيماري مبتلا مي شوند و اين ميزان براي يك سال پس از درمان 75 درصد است (وزيريان و مستشاري، 2003 ). با توجه به تأثير اعتياد بر ابعاد فردي، خانوادگي و اجتماعي، لزوم شناسايي عوامل پيش بيني كننده و پيشگيري كنندة آن در افراد به خصوص نوجوانان و جوانان و پرورش عوامل محافظت كننده در برابر اعتياد بيش از پيش احساس مي شود.

از این رو هدف پژوهش حاضر مقایسه نظم جویی شناختی هیجانی، تفکر مخرب و سازنده و حمایت اجتماعی ادراک شده در افراد معتاد مراجعه کننده به مرکز ترک اعتیاد و افراد عادی می باشد.

1-2- بیان مسئله

هيجان نقش مهمي در جنبه هاي مختلف زندگي نظير سازگاري با تغييرات زندگي و رويدادهاي تنيدگي زا ايفا مي كند. اصولاً، هيجان را مي توان واكنش هاي زيست شناختي به موقعيت هايي دانست كه آن را يك فرصت مهم يا چالش برانگيز ارزيابي مي كنيم و اين واكنش هاي زيستي با پاسخي كه به آن رويدادهاي محيطي مي دهيم، همراه مي شوند (بابایی و همکاران، 1391). هر چند هيجان ها مبناي زيستي دارند، اما افراد قادرند بر شيوه هايي كه اين هيجان ها را ابراز مي كنند، اثر بگذارند. اين توانايي كه نظم جويي هيجان[2] ناميده مي شود، فرايندهاي دروني و بروني است كه مسئوليت كنترل، ارزيابي و تغيير واكنش هاي عاطفي فرد را در مسير تحقق يافتن اهداف بر عهده دارد (پور آقارودبرده، 1389). بنابراين نظم جويي هيجان، يك اصل اساسي در شروع، ارزيابي و سازماندهي رفتار سازگارانه و همچنين جلوگيري از هيجان هاي منفي و رفتارهاي ناسازگارانه محسوب مي شود (بابایی و همکاران، 1391). اين سازه يك مفهوم پيچيده است كه طيف گسترده اي از فرايندهاي زيستي، اجتماعي، رفتاري و همچنين فرايندهاي شناختي هشيار و ناهشيار را در بر مي گيرد (حسنی و همکاران، 1392).

اهمیت و ضرورت تحقیق

افزایش سرسام آور مصرف مواد مخدر در جهان و قاچاق روزافزون این مواد، پیامدهای وحشتناکی به دنبال اورده است که مستقیماً نسل جوان و بشریت را تهدید می کند اعتیاد معضل بزرگ جوامع امروزی است پژوهش هاي بین المللی و ملی ضمن اثبات سیر صعودي ابتلاء به مصرف مواد مخدر و بویژه مصرف سیگار در بین نوجوانان و جوانان ، بر این نکته تاکید می کنند که انگیزه مصرف مواد مخدر از پیروي از عضو معتاد خانواده به سوي نقش گروه همسالان دچار تغییر الگو شده است(لیدا کاکیا،1389).

اعتیاد یک بیماری زیست شناختی، روان شناختی و اجتماعی است و عوامل متعددی در ایتولوژی سوءمصرف و اعتیاد موثر هستند که از جمله پرخاشگری شدید- اعتماد به نفس پایین، فقدان مهارت در رد پیشنهادی خلاف که در تعامل با یکدیگر منجر به شروع مصرف و سپس اعتیاد می شود.

فرضیه ها

1-4- فرضیه کلی

  • نظم جویی شناختی هیجانی، تفکر مخرب و سازنده و حمایت اجتماعی ادراک شده در بین افراد معتاد مراجعه کننده به مرکز ترک اعتیاد و افراد عادی متفاوت است.

1-4-2- فرضیه های جزئی

  • افراد معتاد مراجعه کننده به مرکز ترک اعتیاد نظم جویی شناختی هیجانی کمتری در مقایسه با افراد عادی دارند.
  • بین افراد معتاد مراجعه کننده به مرکز ترک اعتیاد و افراد عادی از نظر تفکر مخرب و سازنده تفاوت وجود دارد.
  • بین افراد معتاد مراجعه کننده به مرکز ترک اعتیاد و افراد عادی از نظر حمایت اجتماعی ادراک شده تفاوت وجود دارد.

1-5- اهداف پژوهش

1-5-1- هدف کلی

مقایسه نظم جویی شناختی هیجانی، تفکر مخرب و سازنده و حمایت اجتماعی ادراک شده در بین افراد معتاد مراجعه کننده به مرکز ترک اعتیاد و افراد عادی.

نقد و بررسی ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مقایسه نظم جویی شناختی هیجانی، تفکر مخرب و سازنده و حمایت اجتماعی ادراک شده در افراد معتاد مراجعه کننده به مرکز ترک اعتیاد و افراد عادی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *